فلت شماره گیر(UIF) موتورولا 

( یک محصول وجود دارد. )